• slider-image
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ยินดีต้อนรับ
 • slider-image
  “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล”
  ปรัชญา ปณิธานร่วม และวิสัยทัศน์
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

กิจกรรม Campus France Tour 2019

17 ก.ย. 2562, 17:37 น. 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

16 ก.ย. 2562, 13:08 น. 26
...คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมหารือยกระดับมหาวิทยาลัยและเทศบาลแม่กา เป็น Smart City นำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น...

นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ

13 ก.ย. 2562, 15:24 น. 38
นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019

ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE ครั้งที่ 1

13 ก.ย. 2562, 15:17 น. 38
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1...

เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

13 ก.ย. 2562, 14:22 น. 19
ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล

13 ก.ย. 2562, 13:31 น. 14
คณะ ICT ม.พะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฝายละชอน้ำบ้านร่องปอ) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)

GIS แนะแนวหลักสูตร

11 ก.ย. 2562, 14:15 น. 64
... สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ...

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

11 ก.ย. 2562, 13:48 น. 24
อาจารย์สาขาวิชา GIS คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมอบรม"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

11 ก.ย. 2562, 13:15 น. 19
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

โครงการแนะแนวสัญจร คณะ ICT ม.พะเยา 2562

11 ก.ย. 2562, 13:12 น. 20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

11 ก.ย. 2562, 13:03 น. 21
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"

กิจกรรมการบูรณาการ การเรียนการสอนความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน

2 ก.ย. 2562, 15:32 น. 114
...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะ ICT ม.พะเยา ลงพื้นที่บริการความรู้ให้กับชุมชุน สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ...

"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

2 ก.ย. 2562, 15:27 น. 81
...คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"...

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)

30 ส.ค. 2562, 17:44 น. 95
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา

อาจารย์สาขา GIS คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย

30 ส.ค. 2562, 09:19 น. 89
อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

28 ส.ค. 2562, 13:32 น. 137
...หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IRCE 2019 (IEEE & Scopus) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์...

อบรม Interlink Campus Tour 2019

19 ส.ค. 2562, 20:09 น. 140
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

30 ก.ค. 2562, 11:18 น. 130
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

30 ก.ค. 2562, 10:31 น. 75
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...

ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา

22 ก.ค. 2562, 15:34 น. 97
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ?9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล?...

แนะนำคณะ

ที่มา และความเป็นไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันของคณะ ICT ม.พะเยา รวมถึงการแนะนำให้รู้จักอัตลักษณ์ ความเป็น ICT ม.พะเยา และแนะนำผู้บริหารและโครงสร้างคณะ

ข้อมูลคณะ

เรียนต่อคณะ ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมประยุกต์ บริหารธุรกิจ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร 2 ปริญญาตรีคู่ขนานปริญญา

สมัครเรียน

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการที่เกิดภายในคณะ ICT ม.พะเยา ในด้านวิชาการ พัฒนานิสิต การแผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนจากงานวิจัย

อ่านรายงานประจำปี

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะ ICT ม.พะเยา ประสบการณ์การประกอบอาชีพและสิ่งที่อยากบอกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

อ่านบทสัมภาษณ์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรม Campus France Tour 2019

17 ก.ย. 2562, 17:37 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

16 ก.ย. 2562, 13:08 น.
...คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมหารือยกระดับมหาวิทยาลัยและเทศบาลแม่กา เป็น Smart City นำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น...

นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ

13 ก.ย. 2562, 15:24 น.
นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019

ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 - 8 ก.พ. 2562, 13:53 น. : ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 .....
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 - 7 ก.พ. 2562, 14:46 น. : ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562.....
เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562 - 7 ม.ค. 2562, 10:17 น. : ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562.....
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 14 ก.ย. 2561, 09:40 น. : ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.....
ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561, 15:38 น. : ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 .....
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561 - 31 ส.ค. 2561, 15:45 น. : ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561).....
เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 - 14 ส.ค. 2561, 10:38 น. : เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 "ปลดล็อคความกลัว เพิ่มความกล้า" ชิงทุนการศึกษารวม.....
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 - 9 ส.ค. 2561, 16:13 น. : การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 .....
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561 - 9 ส.ค. 2561, 15:12 น. : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561.....
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 - 9 ส.ค. 2561, 15:08 น. : ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561.....
ข่าวงานพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 2019-06-21 08:42 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 2019-06-6 14:22 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 6 มิ.ย. 2562, 14:15 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 24 พ.ค. 2562, 14:38 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - 10 เม.ย. 2562, 11:20 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ - 28 ก.พ. 2562, 10:52 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ.....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 11 มี.ค. 2562, 9:49 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 20 ก.พ. 2562, 15:10 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 20 ก.พ. 2562, 15:03 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2).....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 8 ม.ค. 2562, 13:01 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
ข่าววิจัย
ไม่มีข้อมูล