เธ™เน‚เธขเธšเธฒเธขเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒ
   


1. ด้านการผลิตบัณฑิต

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายจัดการเรียนการสอนและสร้างบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะและความสามารถด้าน ICT ที่สูงมากขึ้น

นโยบายและทิศทางการพัฒนา
          1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์
          2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่น หลักสูตรเกมส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแอนนิเมชั่น และหลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
          3. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ และพัฒนา e-Learning เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ และใช้จัดการเรียนด้วย e-Learning เป็นบางรายวิชาหรือทั้งหลักสูตร
          4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต และมีการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกัน
          5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานิสิตให้ได้รับใบรับรองในระดับสากล และเพื่อเพิ่มทักษะให้พร้อมเข้าทำงานทันทีหลังจบการศึกษา และมีงานทำตรงสาขาวิชาที่เรียน

ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข 
จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการขอประเทศและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ (มี 9 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 2 การให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มี 6 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพ และเป็นคนดีของสังคม สามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพในท้องถิ่นได้ (มี 14 เป้าหมายกลยุทธ์)

 
2. ด้านการวิจัย
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยของนิสิตและอาจารย์ กับชุมชน ด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพพื้นที่ในชุมชน มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายและทิศทางการพัฒนา
          1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย โดยอาจารย์ทุกคนต้องมีนิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยของนิสิตและอาจารย์กับชุมชน โดยเน้นงานวิจัยที่สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
          3. สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในเขตภาคเหนือและภาคส่วนต่างๆ
          4. จัดหาแหล่งทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่
(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP)
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 7 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการนำการวิจัยสู่การเรียนการสอน
และการบริการวิชาการแก่ชุมชน (มี 2 เป้าหมายกลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัย และจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก (มี 3 เป้าหมายกลยุทธ์)
 
3. ด้านการบริการวิชาการ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการบริการวิชาการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้นิสิตทำโครงงานที่เป็นระบบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนไปใช้ประโยชน์ มีการจัดตั้งแหล่งให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นงานวิจัย

นโยบายและทิศทางการพัฒนา
          1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
          2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ทำร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต
          3. ส่งเสริมให้นิสิตทำโครงงานที่เป็นระบบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนไปใช้ประโยชน์ 
          4. จัดตั้งแหล่งให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          5. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นงานวิจัย
          6. พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อค้นหาแววและเตรียมเด็กเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ที่คณะเปิดสอน

ยุทธศาสตร์บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ (มี 8 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการให้บริการวิชาการ (มี 4 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ (มี 4 เป้าหมายกลยุทธ์)
 
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา มีการนำความรู้จากการทำนุบำรุงฯ ไปเผยแพร่และต่อยอดเป็นงานวิจัย และมีการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

นโยบายและทิศทางการพัฒนา
          1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
          2. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณะ 
          3. บูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
          4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
          5. ส่งเสริมให้นิสิต และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของเวียงเพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรรมและสังคมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สากล
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของชาติ (มี 5 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจ ในการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (มี 2 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (มี 5 เป้าหมายกลยุทธ์)
 
5. ด้านการบริหารจัดการ

          ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คือการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวทางการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการพัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุพันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน กระบวนการภายในที่คณะให้ความสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระบบบริหารความเสี่ยง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการจัดการองค์ความรู้ (2) การใช้ประโยชน์สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงฯ (3) การบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (4) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (5) การสร้างขวัญและกำลังใจ (6) การสร้างค่านิยมร่วม และสร้างอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          เมื่อคณะพัฒนากระบวนการภายในให้มีความเข้มแข็งแล้ว จะทำให้คณะสามารถดำเนินพันธกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ได้ และมีการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม ที่จะส่งผลให้สามารถบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการและต่อยอดการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สำหรับด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (External and Customer Perspective) ทางคณะจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีการสร้างเครือข่ายการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนิสิต ผู้ใช้งานบัณฑิต ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเชื่อว่าหากมีกระบวนการบริหารจัดการภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะเกิดความพึงพอใจ จะส่งผลทำให้คณะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ใช้เงินตามแผนที่กำหนด และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (Financial Perspective) ดังรูปที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการคณะ และรูปที่ 2 การมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบเชิงรุก มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการควบคุม ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้
          1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุก 2 เดือน 
          2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรายกลยุทธ์เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการผลักดันมาตรการและโครงการ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุก 2 เดือน
          3. มีการบริหารจัดการที่เน้นการสร้างระบบและกลไกในการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการองค์ความรู้ และสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน แผนงบประมาณ แผนกำลังคน และแผนการจัดหาทรัพยากรต่างๆ
          4. มีระบบติดตามประเมินผลทั้งระดับคณะ ระดับสาขาวิชา และระดับโครงการ และมีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ (มี 7 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 2 สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (มี 6 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (มี 12 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (มี 4 เป้าหมายกลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการงบประมาณ และทรัพย์สินของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มี 5 เป้าหมายกลยุทธ์)