บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562 - 26 มิ.ย. 2562, 11:24 : บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 21 มิ.ย. 2562, 08:42 : แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2 - 17 มิ.ย. 2562, 17:21 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1 - 17 มิ.ย. 2562, 17:20 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4 - 17 มิ.ย. 2562, 17:16 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3 - 17 มิ.ย. 2562, 16:11 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2 - 17 มิ.ย. 2562, 15:59 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1 - 17 มิ.ย. 2562, 15:57 : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2 - 13 มิ.ย. 2562, 8:52 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1 - 13 มิ.ย. 2562, 8:50 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 6 มิ.ย. 2562, 14:22 : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 6 มิ.ย. 2562, 14:15 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 24 พ.ค. 2562, 14:38 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
jQuery UI Example Page
   
 
   
 
  กีฬาบุคลากรมหาวิ
  38 รูป
  รดน้ำดำหัวผู้บริ
  32 รูป
  ICT-Big Cleaning Day 2558
  18 รูป
  ปฐมนิเทศนิสิตฝึก
  45 รูป
  ตรวจเยี่ยมผลการด
  30 รูป
  อบรมการสร้างอนิเ
  26 รูป
  4 ปี แห่งการสถาปนา
  17 รูป
  กิจกรรม Big Cleaning Day 2557
  18 รูป