แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1 - 8 พ.ค. 2562, 13:49 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2 - 8 พ.ค. 2562, 13:50 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3 - 8 พ.ค. 2562, 13:51 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4 - 8 พ.ค. 2562, 13:55 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) - 3 พ.ค. 2562, 8:38 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเร่ียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - 10 เม.ย. 2562, 11:20 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ - 28 ก.พ. 2562, 10:52 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 11 มี.ค. 2562, 9:49 : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 20 ก.พ. 2562, 15:10 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 20 ก.พ. 2562, 15:03 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)

ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 - 8 ก.พ. 2562, 13:53 : ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 - 7 ก.พ. 2562, 14:46 : ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 8 ม.ค. 2562, 13:01 : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

 
jQuery UI Example Page
   
 
   
 
  กีฬาบุคลากรมหาวิ
  38 รูป
  รดน้ำดำหัวผู้บริ
  32 รูป
  ICT-Big Cleaning Day 2558
  18 รูป
  ปฐมนิเทศนิสิตฝึก
  45 รูป
  ตรวจเยี่ยมผลการด
  30 รูป
  อบรมการสร้างอนิเ
  26 รูป
  4 ปี แห่งการสถาปนา
  17 รูป
  กิจกรรม Big Cleaning Day 2557
  18 รูป