ICT วิจัย

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์มส่งบทความ

            - ขั้นตอนการส่งบทความ Download

            - แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download

            - แบบฟอร์มบทความวิจัยหรือวิชาการ (Fulltext) Download

            - รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม Download

 

ขั้นตอนการส่ง

1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์

            - บทความวิจัย

            - บทความวิชาการ

 

2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่ตีพิมพ์

            - ความยาวของบทความ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

            - ชนิดของตัวอักษรที่ตีพิมพ์ เป็น TH Niramit ขนาด 14

 

3. รูปแบบการนำเสนอบทความวิชาการ

            - ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

            - บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

            - คำสำคัญ

            - บทนำ

            - เนื้อหา

            - บทสรุป

            - เอกสารอ้างอิง

 

4. รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย

            - ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

            - บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

            - คำสำคัญ

            - บทนำ

            - วัตถุประสงค์

            - วิธีการศึกษา

            - ผลการศึกษา

            - บทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

            - เอกสารอ้างอิง

 

5. วิธีการและขั้นตอนการขอตีพิมพ์

            - กรอกแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            - บทความวิชาการ/บทความวิจัย

            - ส่งไฟล์ทั้งหมดมายัง อีเมล์ : journalict@hotmail.com

 

6. การตอบรับ

            เมื่อได้รับบทความแล้วจะได้รับหนังสือตอบรับบทความภายใน 7 วัน

 

7. ระยะเวลาในการพิจารณา

            - กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 4 สัปดาห์

            - เมื่อได้รับบทความคืนจากกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์

- เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งบทความสมบูรณ์จำนวน 1 ไฟล์ ที่กองบรรณาธิการฯ

            - บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

 

8. การตีพิมพ์วารสาร

          8.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจำนวนบทความครบแล้ว

          8.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนทราบและจัดส่งวารสารให้ จำนวน 1 เล่ม

 

หมายเหตุ : วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงใน วารสารวิชาการฉบับอื่นแล้ว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนุชรารัตน์ ยะชะระ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ มือถือ 086-1920325, สำนักงาน 0-5446-66666 ต่อ 2317, โทรสาร 0-5446-6666 ต่อ 2329