แนะนำคณะ

ผู้บริหารประจำคณะ


  140x140
  ดร.พรเทพ โรจนวสุ
  คณบดี
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  140x140
  อ.วรกฤต แสนโภชน์
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
  140x140
  ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
  140x140
  อ.สุวิชยะ รัตตะรมย์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
  140x140
  อ.สัณห์ชัย หยีวิยม
  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  140x140
  ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
  140x140
  อ.รัตนาวดี พานทอง
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
  140x140
  ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  140x140
  ผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  140x140
  ดร.สุขชาตรี ประสมสุข
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  140x140
  ดร.วิภพ แพงวังทอง
  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  140x140
  อ.อดิศยา เจริญผล
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  140x140
  อ.ดวิษ แสนโภชน์
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  140x140
  อ.อภิวัฒน์ ปันทะธง
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  140x140
  อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ