แนะนำคณะ

กรรมการคณะ

140x140

ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการ
140x140

อ.วรกฤต แสนโภชน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
140x140

อ.สุวิชยะ รัตตะรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ
140x140

อ.สัณห์ชัย หยีวิยม

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
กรรมการ
140x140

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
140x140
ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
140x140
อ.รัตนาวดี พานทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
140x140

ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กรรมการ
140x140

ผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
140x140

อ.อดิศยา เจริญผล

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
140x140

อ.เชาวน์ ปอแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กรรมการ
140x140

อ.อภิวัฒน์ ปันทะธง

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
กรรมการ
140x140

อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
140x140

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
140x140

ดร.วิภพ แพงวังทอง

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
กรรมการ
140x140

ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์

กรรมการ
140x140

นางโกลัญญา ตายะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการ
140x140

นางศิรินทรา บุญมา

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ