แนะนำคณะ

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดเอกลักษณ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”