แนะนำคณะ

โครงสร้างองค์กร

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 9 สาขาวิชา และ 1 สำนักงานเลขานุการคณะ ดังแผนภาพต่อไปนี้

Responsive image