แนะนำคณะ

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนอกจากจะผลิตบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยายังได้มีการกำหนดอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย คือ “มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี”

  มีสุนทรียภาพ
  หมายถึง มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
  มีสุขภาพดี
  หมายถึง มีสุขนิสัยและสุขภาพดี
  มีบุคลิกภาพดี
  หมายถึง มีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม