แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมา

260x120

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2550–2551 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป
            มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ประกอบด้วย 13 คณะ 2 วิทยาลัย จึงมีผลให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2553 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการสรรหาคณบดี และมีคำสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมามีคำสั่งที่ 1220/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 แต่งตั้ง ดร.พรเทพ โรจนวสุ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการเรียนการสอน รวม 10 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร มีนิสิตทั้งสิ้น จำนวน 1,209 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 65 คน และพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 23 คน