แนะนำคณะ

พันธกิจหลัก (Mission)


            1) การผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือในระดับสากลได้
            2) การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ ในระดับสากล
            3) บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านไอซีทีไปบริการวิชาการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับสากล
            4) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ในระดับสากล
            5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการเป็น Green Faculty ตามนโยบาย Green University พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารคณะยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรทำงานอย่างมีคุณภาพและสร้างค่านิยมร่วมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคณะให้เป็นคณะสีเขียว (Green Faculty)


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือในระดับสากล
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตามนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวคิด ICT Go Green