แนะนำคณะ

ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์”