สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 535| Academic,Research|

                         

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,อาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ,อาจารย์สัณห์ชัย  หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี ณ ห้องศรีเมืองอาคารเวียงพะเยา  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ 

 

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 5 ปี แห่งปัญญา สู่การพัฒนาเพื่อชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในนิทรรศการ 5 ปีแห่งปัญญา ได้มีการการสื่อเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งนิทรรศการ ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา” “เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ” “เปิดแล้วมหาวิทยาลัยพะเยา” “2 ปีก้าวทะยาน วิชาการรับใช้สังคม” “3 ปีแห่งการพัฒนา ปัญญาเพื่อชุมชน” “เราภูมิใจบัณฑิตม.พะเยาและนิทรรศการ “5 ปีแห่งการพัฒนาเพื่อชุมชนโดยจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2558