ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 401| Academic,Research|

 

                        

                       

                       

                       

                       

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีนางสาวพรทิพา สุพรรณ์ ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน     

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณอ้วน  ขันทะวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม และครูด้านภาษาล้านนาจากอำเภอภูกามยาว มาบรรยายเรื่อง “ค่าว” บทกวีแห่งล้านนา ซึ่งสร้างความรู้ใหม่ๆด้านภาษาท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดความรักในภาษาท้องถิ่นให้กับนิสิตใหม่ จากนั้นมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตใหม่แต่ละสาขาวิชา สร้างความสนุกสนานให้กับนิสิตและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก