กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 589| Academic,Research|

 

                                              

                                       

                                            

                                       

 

 

               วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงไว้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี  และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูและบายศรี   สู่ขวัญในครั้งนี้

 

          ซึ่งพิธีไหว้ครูนับว่าเป็นพิธีที่ได้ทำสืบต่อกันมา เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ โดยภายในพิธีได้มีการบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนิสิตใหม่ ในการก้าวเข้าสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป จากนั้นอาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวไหว้ครู นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณาจารย์  และนายกสโมสรฯ นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูและเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านต่างๆ จากนั้นคณาจารย์ผูกข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญและให้พรด้านการเรียนแก่นิสิตใหม่