คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 417| Academic,Research|

                                                            

                                                            

                                                            

                                                                                

                                                                                               

                  วันที่ 8 ตุลาคม 2558 อาจารย์รตนพรรษ  สุชาติ และ อาจารย์ปิยฉัตร  อุดมศรี      อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย      คือนางสาวอรุณโรจน์ วงศ์แสน นางสาวช่อทิพย์ มณีธร และนางสาวจิราภา แสนใจยา     เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2558 เรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้า Mae Fah Luang University Multimedia Animation Contest 2015 (MMAC2015) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

          ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท กันตนาแอนิเมชั่น จำกัด จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นเวทีที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเยาวชนด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่น และมัลติมีเดียที่ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม