เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 436| Academic,Research|

                             

                             

                             

                             

                             

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ,ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพงศ์ศักดิ์  อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และปรึกษาหารือโครงการ Smart Tourism Phayao เพื่อสานต่อโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

          โครงการ Smart Tourism Phayao เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชนหรือ SIPA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการย่อยการพัฒนาซอฟต์แวร์ Smart Tourism Phayao  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน และร่วมกันพัฒนาแอพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao  ส่งเสริมให้สามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ SIPA และสอดคล้องตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมจัดสหกิจศึกษา และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา

    ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติงานภาคสนาม รวมทั้งร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยจัดในรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันเตรียมความพร้อมรองรับ Smart Tourism Phayao  รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ยังให้การสนับสนุนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาให้ Smart Tourism Phayao เป็น Model ต้นแบบของประเทศ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน