ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 462| Academic,Research|

                           

                            

                           

                          

                         

                        

                          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หรือ AUN-QA  ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม       และ วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและกล่าวเปิดโครงการ

โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  เตติวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์,รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์วัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็น๕ระกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์, อาจารย์ธเนศ  ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.บุญศิริ  สุขพร้อมสรรพ์ หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ปรัชญา  นวนแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะ ได้เรียนรู้การปฏฺบัติจริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN QA และ CUPT QA ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง