ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT-QA

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 419| Academic,Research|

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ CUPT-QA ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและกล่าวเปิดโครงการ

โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการประเมินฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะ ได้เรียนรู้การปฏฺบัติจริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ CUPT QA ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้ด้านต่างๆ อาทิ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน กิจการนิสิต การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง