ร่วมประชุมพัฒนาระบบ GIS จังหวัดพะเยา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 382| Academic,Research|

 

 

                                                         

                             

                             

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว ผู้ช่วยคณบดี    ฝ่ายวิจัย ,ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ,อาจารย์ธนู กังวานใจ และ  อาจารย์นคเรศ  ชัยแก้ว เข้าร่วมประชุม โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมกับหัวหน้าส่วนงานต่างๆในจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบข้อมูล MIS และ GIS กับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปจนถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน สำหรับชี้เป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดประเมินผลได้

            ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและอาจารย์ธนู  ดังวานใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งจากทางจังหวัดให้เป็นคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิสษสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ