ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 399| Academic,Research|

                        

                        

                        

                        

                    อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ,ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ

          โดยคณะ ฯได้ขอประเมินสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จำนวน 3 สาขา รวมเป็น 6 อาชีพ ดังต่อไปนี้ 

1.       สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

-        อาชีพนักพัฒนาระบบ

-        อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

2.      สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย

-        อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

-        อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.      สาขาแอนิเมชั่น

-        อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชั่น

-        อาชีพนักทัศนศิลป์

          ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอ่านรายละเอียดมาตราฐานวิชาชีพต่าง ๆ ได้ที http://www.tpqi.go.th/