เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2559

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 312| Academic,Research|

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต          และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ      และสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ และเพื่อรับทราบบัญหา อุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะจัดให้แก่นิสิต สวัสดิการและสิทธิต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี    อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ,อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร ,นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมตอบคำถามจากนิสิตที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯและบุคลากรภายในคณะฯเข้าร่วมเสนอปัญหาและร่วมรับฟังคำตอบจากผู้บริหาร

          โดยคำถามที่นิสิตสงสัยและต้องการคำตอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น อยากให้จัดการสถานที่และวิธีการเดินขึ้นไปบนศาลารอรถเมล์หน้าตึก เนื่องจากปัจจุบันทางเดินขึ้นไม่เอื้อ ,อยากให้มีร้านค้าขายของและอาหารตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งมีการจัดกิจกรรมช่วงเช้า จนถึงช่วงกลางดึก ไม่มีอะไรกิน,อยากให้รถเมลล์ให้บริการถึง เวลา 22.30 น. ,อยากให้ตึก ICT มีตู้ ATM ,น้ำดื่มหอพักไม่สะอาด อุปโภค-บริโภคไม่ได้ มีกลิ่นตะกั่ว ดื่มแล้วท้องเสีย ,ห้องสมุดมีหนังสือให้อ่านน้อย,หอเขียว (หอ มพ.) บางหอมีไวไฟ บางหอก็ไม่มี บางหอเน็ตช้า เน็ตกระตุก ทั้งๆ ที่จ่ายค่าหอเท่ากัน และปัญหาเรื่องน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น