ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 339| Academic,Research|

 

                     

                     

                     

                     

                     

 

ณ โครงการหลวงปังค่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4  ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว โดยกิจกรรมในปีนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาปราชญ์ชุมชน ซึ่งเกิดจากการศึกษาโครงการวิจัยของปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา และนำมาต่อยอด เป็นโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลในปีงบประมาณ 2558 นี้ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่และสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต

 

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เป็นการบรูณาการความรู้ทางด้านวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แต่ละชุมชนในจังหวัดพะเยา ในการติดตามผลของแต่ละคณะมีบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรายงานความคืบหน้าจากการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้บูรณาการองค์ความรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนิสิต อีกทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนเพื่อไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปณิธานมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน