ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 358| Academic,Research|

                 

                        

                        

                        

                         

                        

        วันที่ 2 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ ห้องภูกามยาว 5 อาคารเรียนรวม(หลังเก่า) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนิสิต

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณธนวัฒน์ ทัศนา ตำแหน่ง Senior Software Team Lead Front End Specialist บริษัท proteus-agility และ ตำแหน่ง Chief Product Officer บริษัท Paul & Betty มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ตลาดงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานด้านไอซีทีและดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บรรยายในหัวข้อ การแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อให้นิสิตระดับชั้นปีที่ 4   ได้ตระหนักถึงแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้งการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก