นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 375| Academic,Research|

         

                        

                        

                        

                        

                       

    เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center และจัดประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพ่อของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและแสดงวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงโปรแกรมแปลภาษาลาว กัมพูชา ผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการฯ จากนั้นดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเขียนข้อความบอกรักพ่อและนำไปห้อยไว้บนต้นไม้ของพ่อ ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรคณะ ICT เข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างพร้อมเพรียงกัน

     โดยนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” จะจัดไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Asean ICT Learning Center คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและเขียนคำบอกรักพ่อได้ในวันและเวลาดังกล่าว