คว้ารางวัลนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 385| Academic,Research|

                   

                   

                   

                   

                                          

                           

             องบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 (5th Senior Project Exhibition) อาคารเรียนรวม(หลังเดิม)  มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพในการทำวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ

          โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งโครงงานจากนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถคว้ารางวัลโครงงานนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) มาได้ ดังนี้

-        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเจษฏา  ทิวงศ์วรกุล และนายปรีชา  ยอดบรรดิฐ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากโครงงานที่มีชื่อว่า “แอพพลิเคชั่นจัดการบ้านประหยัดพลังงาน” โยมีอาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

-        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงงานที่มีชื่อว่า “ ระบบการแปลประโยคพื้นฐานภาษาไทย-เขมร บนเว็บไซต์” นาย CHAMROEUN CHHUN , นาย STANDA NA และนางสาวอาภรณ์  กรุมรัมย์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีดร.สุชาตรี  ประสมสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของนิสิตที่คว้ารางวัลและส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย