การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 390| Academic,Research|

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency และการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรสายบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ Competency และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา    จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.        ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสายบริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และผู้บริหาร บุคลากรสายบริการของส่วนงานอื่นๆ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน