ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏอุดรธานี

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 362| Academic,Research|

            

           

           

           

           

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณาอาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์ณรรฐวรรณ์  พูลสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตร เพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ที่รับปิดชอบดูแลหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป