MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 385| Academic,Research|

                      

                      

                      

                      

                               

                       

                   วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา              ดร.สำราญ  ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์        เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติจากนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน สังกัด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนจากส่วนราชการ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 93 หน่วยงานในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

               เพื่อเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดพะเยา โดยพัฒนาโปรแกรมการลงฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนหลังคาเรือน  ข้อมูลสถานะบุคคล  ข้อมูลผู้สูงอายุ  ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส  ข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออก และข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของจังหวัดพะเยา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดพะเยาโดยลงฐานข้อมูลจำนวนหลังคาเรือน  ข้อมูลสถานะบุคคล  ข้อมูลผู้สูงอายุ  ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส  และข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออก ตามโปรแกรมที่จังหวัดกำหนด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการและระบบสารสนเทศบริการประชาชน  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัด  และ  นำระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการต่อไป