นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 307| Academic,Research|

                      

                              

                      

                      

                      

                      

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ภายในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว โดยได้มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาปราชญ์ชุมชน ซึ่งเกิดจากการศึกษาโครงการวิจัยของปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา และนำมาต่อยอด เป็นโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในปีงบประมาณ 2558 นี้ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่และสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ทีม 

          ภายในงานมีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงาน 1 คณะ 1 โมเดลเป็นจำนวนมาก