แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 451| Academic,Research|

 

                     

                     

                      

                      

                      

                      

                      

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

          โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ว่า “คณะ ICT มีความภาคภูมิใจในบัณฑิตของเราล้วนแต่จบไปมีงานทำกันทุกคน เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะ มีกำลังใจที่จะสอนนิสิตให้เดินตามรอยรุ่นพี่ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตรุ่นนี้จะเป็นบัณฑิตที่เดินตามรอยรุ่นพี่ มีศักยภาพ เป็นคนดีของสังคม และเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและคณาจารย์เช่นเดียวกันและขอให้บัณฑิตทุกท่านภาคภูมิใจในความเป็น“บัณฑิตคณะICT มหาวิทยาลัยพะเยา” ที่จะคงอยู่กับท่านตลอดไป”