แนะแนวการศึกษาต่อ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 403| Academic,Research|

 

                      

                      

                      

                      

                     

              เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่ทั้งหมด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติไปแล้วนั้น

              โดยมีนายสมนึก  เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งอาจารย์ปิยฉัตร  อุดมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย,นายกิตติคุณ  นุผัด นักวิชาการศึกษา และนายภานุวัฒน์  โลมากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้แนะนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ได้รับฟัง ซึ่งได้รับการสนใจสอบถามข้อมูลจากนักเรียนที่สนใจเป็นอย่างมาก