แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 424| Academic,Research|

                               

                               

                               

                               

               วันที่ 15 มีนาคม 2559 งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน”         ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ        การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งตัวแทนจากสถานประกอบการมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว คือ คุณธนัชพร  คันธรส ,คุณภัทรามาส  มัทธุจัด และ Mr.Ankit  Metha ตัวแทนจากบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณศรีสง่า  โชติเรืองนภา ตัวแทนจากบริษัท      ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ร่วมกันเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ“แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานให้กับนิสิต ซึ่งเน้นกระบวนการให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการอบรมและการสร้างความเข้าใจลักษณะงานที่นิสิตต้องพบเจอในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการเข้าร่วมสหกิจศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา กว่า 180 คนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก