MOU พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 482| Academic,Research|

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

             เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อชุมชน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการมีงานทำ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ร่วมกับ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถทำงานได้หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ในสาขาวิชาที่นักเรียนชอบและถนัด นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาอาชีพในชุมชน โดยให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษามีส่วนร่วม            

          โดยมีดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดพิธีลงนามดังกล่าวให้การต้อนรับนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ,นางเรณู แก้วธิดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายสมนึก เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน พร้อมคณะครูจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการลงนามครั้งนี้