หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 385| Academic,Research|

 

 

                       

                           

        

       ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.พรเทพ   โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุมศูนย์ CIDTEC คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 

       เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการประเมินปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะ