ระบุปีที่ต้องการข้อมูล :

ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 กิจกรรม Campus France Tour 2019      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019..... 17 ก.ย. 2562, 17:37 น.
2 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City      ...คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมหารือยกระดับมหาวิทยาลัยและเทศบาลแม่กา เป็น Smart City นำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น........ 16 ก.ย. 2562, 13:08 น.
3 นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ      นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019..... 13 ก.ย. 2562, 15:24 น.
4 ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1........ 13 ก.ย. 2562, 15:17 น.
5 เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ      ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา..... 13 ก.ย. 2562, 14:22 น.
6 รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล      คณะ ICT ม.พะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฝายละชอน้ำบ้านร่องปอ) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)..... 13 ก.ย. 2562, 13:31 น.
7 GIS แนะแนวหลักสูตร      ... สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ........ 11 ก.ย. 2562, 14:15 น.
8 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น      อาจารย์สาขาวิชา GIS คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..... 11 ก.ย. 2562, 13:48 น.
9 ร่วมอบรม"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"..... 11 ก.ย. 2562, 13:15 น.
10 โครงการแนะแนวสัญจร คณะ ICT ม.พะเยา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา..... 11 ก.ย. 2562, 13:12 น.
11 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"..... 11 ก.ย. 2562, 13:03 น.
12 กิจกรรมการบูรณาการ การเรียนการสอนความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะ ICT ม.พะเยา ลงพื้นที่บริการความรู้ให้กับชุมชุน สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ........ 2 ก.ย. 2562, 15:32 น.
13 "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      ...คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"........ 2 ก.ย. 2562, 15:27 น.
14 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา..... 30 ส.ค. 2562, 17:44 น.
15 อาจารย์สาขา GIS คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย      อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562..... 30 ส.ค. 2562, 09:19 น.
16 นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ      ...หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IRCE 2019 (IEEE & Scopus) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์........ 28 ส.ค. 2562, 13:32 น.
17 อบรม Interlink Campus Tour 2019      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง..... 19 ส.ค. 2562, 20:09 น.
18 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่........ 30 ก.ค. 2562, 11:18 น.
19 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว........ 30 ก.ค. 2562, 10:31 น.
20 ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ?9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล?... ..... 22 ก.ค. 2562, 15:34 น.
21 บูรณาการข้อมูลสร้างแอพลิเคชั่นร่วมกับคุมประพฤติพะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ........ 10 ก.ค. 2562, 10:17 น.
22 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาวให้กับนิสิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 9 ก.ค. 2562, 10:04 น.
23 สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ ?สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน? เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย........ 5 ก.ค. 2562, 11:13 น.
24 พิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหา..... 4 ก.ค. 2562, 10:47 น.
25 นิสิต IT นำเสนอผลงานวิจัย ?งานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์? ครั้งที่ 3      ...นิสิตสาขาวิชา IT นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน........ 28 มิ.ย. 2562, 10:14 น.
26 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะนำคณะและชี้แจงข้อซักถามให้กับทางผู้ปกครอง........ 26 มิ.ย. 2562, 12:50 น.
27 ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020)........ 26 มิ.ย. 2562, 12:39 น.
28 อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น?..... 24 มิ.ย. 2562, 12:12 น.
29 ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ........ 24 มิ.ย. 2562, 12:01 น.
30 คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา พัฒนา เน้นการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อ Facebookให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย........ 19 มิ.ย. 2562, 17:09 น.
31 พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว       ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา?..... 19 มิ.ย. 2562, 10:40 น.
32 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ      ...อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ พัฒนาชุมชน OTOP ด้านการท่องเที่ยว... ..... 13 มิ.ย. 2562, 12:56 น.
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 - 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 12 มิ.ย. 2562, 11:05 น.
34 ร่วมจัดทำแผนชุมชนฯกับเทศบาลตำบลแม่กา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผนชุมชนให้ก้าวทันยุค 4.0........ 12 มิ.ย. 2562, 10:03 น.
35 แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดบูธแสดงนิทรรศการBEYOND PHAYAO CITY ณ จังหวัดพิษณุโลก........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
36 นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ณ เมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
37 นำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11      ...นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
38 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ?AUN-QA และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
39 พิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯชุดใหม่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
40 ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
41 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและวิธีการหางานทำ และได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตในวัยทำงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
42 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
43 บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2      บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 TCAS 62 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
44 เยี่ยมบ้านนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย      ... รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ประสบอัคคีภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
45 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ...กองกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำประสบการณืมาพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
46 MOU การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
47 กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากรคณะ ICT ณ จังหวัดชลบุรี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายบริการ ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
48 แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร      แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
49 ส่งมอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ?ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา? ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
50 เข้ารอบชิง NSC 2019 ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ชนะการแข่งขันในรอบการนำเสนอ (รอบที่ 2) ในการแข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
51 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดการประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานหลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
52 แข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 รอบที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 "รอบที่ 2 : รอบนำเสนอผลงาน"........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
53 เหรียญเงิน ?1 คณะ 1 โมเดล?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงิน ในนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
54 คณะ ICT ทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรภายในคณะและหน่วยงานอื่นๆ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
55 รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัด ?โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ TESA Top Gun Rally (TGR)? ครั้งที่ ๑๔........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
56 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ERP Next "      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ERP Next " เพื่อเสริมความรู้ด้านการออกแบบระบบ ERP ในการต่อยอดทำโปรเจค หรือการใช้ระบบ ERP ในองค์กรต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
57 การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ" เพิ่มพูนความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจให้กับนิสิต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
58 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
59 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2561      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
60 สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ระดับ Information Technology Passport Examination (IP)........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
61 บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0      ...สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนา ?บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
62 อบรมเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI ให้กับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
63 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
64 ประชุมระดมความคิดเห็น Beyond Phayao City      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รองรับ การท่องเที่ยวข้ามแดน การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง และ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
65 พัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการแต่งตำราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
66 กิจกรรมไหว้ครู คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
67 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ?เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ? โดยศิษย์เก่าคณะฯ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
68 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
69 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
70 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
71 เปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ?วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work? เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
72 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯ และตอบข้อซักถาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
73 กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ ?กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21? ส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการเร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
74 คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ในหัวข้อ?ICT Innovations for eHealth?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
75 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
76 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
77 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการ?บัณฑิตพันธุ์ใหม่? ) ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย?มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
78 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะก้าวสู่วัยทำงาน ทั้งการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัวในสังคมที่ทำงาน และทิศทางตลาดแรงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
79 กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
80 ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมา และ แสดงความเคารพผู้บริหารตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
81 Automated Test บน Robot Framework      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค? เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
82 อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี IoT เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
83 STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ?STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai? จำนวน 5 ทีม จาก 149 ทีม ทั่วประเทศ คว้าเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
84 มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES)      ...นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน และ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อชาย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES ) และ โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประจำปี 2561........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
85 นิสิต ICE ศึกษาดูงานนอกสถานที่      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และชลบุรี เน้นการศึกษาประสบการณ์จริงนอกพื้นที่ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
86 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 7 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018 มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
87 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เพื่อแนะนำสถานที่และชี้แนวทางให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
88 คว้า 5 รางวัล TSG ครั้งที่ 10      ....นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 5 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
89 พิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะและบุคลากรภายในคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
90 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
91 มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเงินบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าว......... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
92 รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเตชเสน ชินพงษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่ห์พร้อมเกียรติบัตร รางวัล?นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น? ประจำปีการศึกษา 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
93 โครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ?นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งผลงานนำเสนอในโครงการ Project Day กว่า 100 โครงงาน ส่งเสริมและต่อยอดผลงานนิสิต สู่บุคคลภายนอก?..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
94 เสียงสะท้อนจากนิสิต      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 สะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ที่เกิดขึ้นของนิสิต พร้อมให้คำตอบและข้อชี้แนะให้กับนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
95 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต พร้อมทั้งเสริมทักษะด้านการนำทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏฺบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
96 คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จนสามารถกวาดรางวัลระดับประเทศ รวมมูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
97 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ CUPT........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
98 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
99 MOU สหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา ร่วมกับ 5 สถานประกอบการชั้นนำด้านเทคโนยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาให้กับนิสิต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
100 กิจกรรมไหว้ครู      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
101 Big Cleaning Day and Excellence drills      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) เพื่อซักซ้อมรับมือเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวอาคาร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
102 พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและของคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
103 โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
104 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของคณะและสาขาวิชาที่เลือกเรียน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
105 กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว มุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
106 คว้า 3 รางวัล Startup Thailand League      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ซึ่งสามารถคว้าเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ จำนวน 3 ทีม ทีมละ 100,000 บาท........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
107 โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
108 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างบุคลิกภาพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
109 กรีฑา กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์? มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม 44 สถาบัน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
110 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะ ICT และพิธีสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง ในโอกาสที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
111 พัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
112 กิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์      ...สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ?Automated Testing in Continuous Integration and Continuous Delivery? เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
113 คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน NSC 2017      …นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
114 คว้ารางวัลการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ฯครั้งที่ 9      ...นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยนำเสนอปากเปล่า จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ กว่า 19 สถาบัน ในงานวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
115 Focus Group      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
116 Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Adventure” ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ สร้างโอกาสประสบความสำเร็จ โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเรียน…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
117 งานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานของบุคลากรภายในคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
118 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏครปฐม      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
119 คว้ารางวัล โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ ICT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
120 รับมอบทุน NSC 2017      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
121 ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 – 2563      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 - 2563 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆภายในคณะ…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
122 นิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4 (Project Day) เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ระดับชั้นปีที่ 4 ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
123 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
124 คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที หรือ Microsoft Education Roadshow and UP First Disrupt Contest…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
125 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
126 อบรมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรฯ (ICT KM)      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
127 สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Industry) ให้แก่นิสิตนักศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
128 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      …บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณ และสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
129 ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย      ... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมเกล้าฯ เสด็จสู่สวรรคาลัย ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
130 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
131 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"      นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
132 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
133 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาคเหนือ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
134 ร่วมพิธีลงนาม SIPA Tech Startup Club      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) เพื่อวางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
135 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
136 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
137 กิจกรรม 5 ส.      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจัดระเบียบ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
138 กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" และกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"       กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
139 ทำบุญคณะ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต บุคลากรและสถานที่........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
140 ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี      ...คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
141 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน      ...ศูนย์ CIDTEC จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอนด้านไอซีทีและโครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
142 อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจของผู้สูงอายุ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
143 อบรมบุคลากร “Advanced Microsoft Word 2013”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร Advanced Microsoft Word 2013 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายบริการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
144 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบรมนิสิตสหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต ของนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
145 เยี่ยมชมความพร้อม Startup club      ...สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมจัดตั้ง Startup club… ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
146 นิทรรศการ“ศิลปะแห่งขุนเขา”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ศิลปะแห่งขุนเขา” แสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาดแห่งขุนเขาของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
147 เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา"      คณะไอซีทีเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา" ตั้งแต่วันที่ 26-27 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอาเซียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
148 หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางและประเมินปัญหากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
149 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสภายในคณะ ตามประเพณีล้านนา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่ดีงามให้คงอยู่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
150 MOU พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนก..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
151 แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน” ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
152 แนะแนวการศึกษาต่อ      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่ทั้งหมด......... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
153 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
154 นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ภายในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
155 MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ… ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
156 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏอุดรธานี      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
157 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency และการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรสายบริการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
158 คว้ารางวัลนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) จากโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 (5th Senior Project Exhibition) มหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
159 นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center พร้อมทั้งจัดประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพ่อของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
160 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
161 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โครงการหลวงปังค่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
162 ร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy      ...นิสิตชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy “ Hour of Code “ ในงาน UP IT Open House 2016…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
163 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2559      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
164 ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
165 ร่วมประชุมพัฒนาระบบ GIS จังหวัดพะเยา      ...คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หารือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
166 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ CUPT-QA ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
167 ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หรือ AUN-QA ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม และ วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
168 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่      ...คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้จัดการศูนย์ SIPA เชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เพื่อร่วมยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และสานต่อโครงการ “Smart Tourism Phayao” …..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
169 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “QABI”      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ “QABI” เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบคลังข้อมูลการประกันคุณภาพร่วมกัน…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
170 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
171 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
172 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
173 ผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามผู้บริหารด้านการเรียนการสอนและข้อสงสัยต่างๆ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
174 สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
175 สัมมนาทำแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ AUN และ CUPT      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการและ สายสนับสนุน เพื่อการอบรมสัมมนาทำแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ AUN และ CUPT…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
176 เรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
177 อบรมและสอบหลักสูตร MTA Networking Fundamentals      ...ศูนย์ CITCOMs ร่วมกับ คณะ ICT จัดอบรมและสอบมาตราฐานวิชาชีพด้านไอทีออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA) Networking Fundamentals…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
178 ทำบุญ ประจำปี 2558 และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสถานที่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
179 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 /2557      .. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต.. ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
180 คว้ารางวัลเหรียญทอง NET GEN ปีที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลต่างๆ ในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีสินัยใช้ไอซีที (NET GEN) ปีที่ 2 สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
181 กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
182 ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอน      ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 หลักสูตรให้กับโรงเรียนในเขตภาคเหนือที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมื..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
183 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 2557      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
184 กิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระแกนกลาง โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
185 คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
186 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,กองกิจการนิสิตและห้างหุ้นส่วนจำหัด ฮิวเมติค มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
187 ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ      นิสิตฝึกงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับแผนกที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
188 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
189 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ระยะที่ 1      งานกิจการนิสิต จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่1..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
190 โครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557      งานกิจการนิสิต จัดโครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
191 อบรมการสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม CACANi      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม CACANi ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
192 ร่วมงานวันสถาปนา 4 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพานพุ่ม นื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 4 ปี ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
193 ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ      ..มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
194 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
195 กิจกรรม Big Cleaning Day 2557      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีและสร้างนิสัยในการรักสะอาดให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
196 Smart Phayao      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Phayao) ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
197 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2 พื่อให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักเรียนได้..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
198 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1 โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
199 ICT KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ ICT และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
200 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
201 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 3      ..กิจการริสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต.. ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
202 เยาวชนจิตอาสา สร้างฝาย ถวายในหลวง      นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อำเภอภูกามยาว..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
203 คืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานคืนสู่เหย้า ICT (ICT @ UP Family ตอนขันโตกดินเนอร์) ภายใต้คอนเซ็ปต์งานสไตล์ล้านนา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
204 Smart Thailand and Smart Province      สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT เพื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “Smart Thailand and Smart Province” ในระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
205 เปิดให้บริการห้องสมุดคณะ ICT      ...ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
206 เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
207 ร่วมงานประเพณีลอกระทงแห่โคมยี่เป็ง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานประเพณีลอกระทง แห่โคมยี่เป็ง ประจำปี 25556 ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
208 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล      คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
209 ประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
210 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
211 อบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน      ..ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
212 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
213 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2 สะท้อนปัญหาและเปิดช่องทางให้นิสิตเสนอแนะความต้องการของนิสิตให้แก่ทางคณะฯและมหาวิทยาลัย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
214 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
215 ศิษย์เก่า รหัส 51 บริจาคเงินให้คณะฯ      ..ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 51 บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สำหรับชมรมดนตรีของคณะฯ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
216 รดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะฯ      ..อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
217 ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ปี 2556      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมืองของมหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
218 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
219 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล      บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทป. เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
220 Young ICT Creative Camp # 2      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (CIDTEC) จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียน (Young ICT Creative Camp # 2) หวังกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
221 วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5      ..คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
222 เสียงสะท้อนจากนิสิต      เสียงสะท้อนจากนิสิต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
223 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะหันมารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
224 โครงการบุคลากรสัมพันธ์ (ICT Game)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตรักสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรภายในคณะ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
225 ค่าย ICT พี่สอนน้อง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่าย ICT พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
226 ค่าย ICT อาสา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่าย ICT อาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
227 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1      นายอำเภอภูกามยาวพร้อมคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
228 Young ICT Creative Camp # 1      Young ICT Creative Camp # 1 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
229 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี ฯ      เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคณะ ร่วมเต้นแอโรบิก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี พะเยาเมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชันและวันอาสาสมัครสาธารณสุข..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
230 ICT Summer Camp 2012      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชุน (CIDTEC) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ICT Summer Camp 2012 ระหว่างวันที่ 23–27 เมษายน 255..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11       ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
2 ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562      ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
3 เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562      ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
4 ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
5 ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561      ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
6 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561      ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
7 เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1      เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 "ปลดล็อคความกลัว เพิ่มความกล้า" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 5,000 บาท..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
8 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560      การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
9 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561      ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
10 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561      ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
11 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video      ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
12 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
13 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"      ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
14 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์      ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
15 ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
16 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562      ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
17 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561      ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
18 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา      ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
19 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย      ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
20 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60      ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
21 ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ”      รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพ โดยกรีฑาจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-15..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
22 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา      ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
23 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
24 รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560      รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
25 รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560      รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
26 เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3      เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
27 ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง      บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
28 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560       สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาภาษาไทย ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
29 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558      กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
30 เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์      ายละเอียดดังเอกสารแนบ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
31 แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559      แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
32 ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559       ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ลาน ATM ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
33 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560      งานทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
34 เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP      เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
35 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
37 ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์      ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
38 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
39 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
40 Tech Startup Club      เชิญผู้มีไอเดีย หรือผู้ที่สนใจจาก Tech Startup Club ในภาคเหนือ พบกับกิจกรรมดีๆ ในการส่งผลงานเข้าประกวดฯ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
41 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
42 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 2100 ปี ประจำปีการศึกษา 52559      ขอส่งประกาศเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 2100 ปี ประจำปีการศึกษา 52559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
43 รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559      รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
44 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่กา จ.พะเยา เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ      ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่กา จ.พะเยา เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
45 ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปรเตอร์ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปรเตอร์ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
46 ประชาสัมพันธ์คู่มือข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2559 (Student Guide)      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2559 (Student Guide) ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
47 ประชาสัมพัน์การประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"      ประชาสัมพัน์การประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
48 กิจกรรม “สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ”      กิจกรรม “สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ”..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
49 อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจของผู้สูงอายุ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
50 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559      ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
51 ขอเวียนแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2559       ขอเวียนแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2559 และขอความร่วมมือจากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
52 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทะิมนุษยชน ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
53 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
54 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั่นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเสวนา เรื่องสั่นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น       ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั่นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเสวนา เรื่องสั่นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
55 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบรมนิสิตสหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต ของนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
56 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบรมนิสิตสหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต ของนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
57 วิธีการสมัครการอบรมฟรีพร้อมสอบ Certificate จาก Microsoft ในระดับ Microsoft Technology Associate (MTA) !!!      วิธีการสมัครการอบรมฟรีพร้อมสอบ Certificate จาก Microsoft ในระดับ Microsoft Technology Associate (MTA) !!!..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
58 หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางและประเมินปัญหากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
59 คว้า 6 รางวัล (AUC2 –2016)      ...นิสิตคณะ ICT คว้า 6 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 The 4th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUC2 –2016) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึงวันที่ 3 พ.ค. 59      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึงวันที่ 3 พ.ค. 59..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
61 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 6      ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 6 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
62 ประกาศรายชื่อนิสิตทุน 5% ที่ผ่านการคัดเลือก (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)      (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) จำนวน 1 คน..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
63 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคณะ      ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคณะ คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
64 ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 ในหัวข้อ "สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand"      โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 ที่จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2559 ได้เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้พลังความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสารคดีเชิงข่าวสู่ผู้ชม ในหัวข้อ "สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand" ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
65 ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors) 2016      ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Young Ambassadors) 2016 ให้กับบุคลากรและนิสิตที่สนใจ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
66 ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า บิ๊กดอย กอยบ้าน ราชประชานุเคราะห์ 31      ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า บิ๊กดอย กอยบ้าน ราชประชานุเคราะห์ 31..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
67 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
68 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"      ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
69 แจ้งนิสิตที่ได้รับทุน 5% คณะ ICT ปี 1-4 ที่สนใจศึกษาดูงานต่างประเทศ      คัดเลือกนิสิตทุน 5% คณะละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
70 สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ค่ายดนตรีเช็กสำหรับเยาวชน       สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ค่ายดนตรีเช็กสำหรับเยาวชน ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 8-19 ปี จากประเทศต่างๆ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
71 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารหองประจำการ      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารหองประจำการ ระหว่าง 1-12 เมษายน 2559 และแจ้งให้นิสิตไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามกำหนดด้วย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
72 ประกาศผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559      ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
73 ประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
74 รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE รอบเมษายน 2559      รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE รอบเมษายน 2559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
75 แจ้งวันเวลาติวสอนเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในสาขาดังกล่าว      แจ้งวันเวลาติวสอนเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในสาขาดังกล่าว..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
76 ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะเข้าร่วมสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้นำนิสิต และ ขอควาสมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2559      ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตในคณะเข้าร่วมสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้นำนิสิต และ ขอควาสมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 และขอความอนุเคราะห์ให้ทำการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต และแจ้งรายชื่อมายังงานกิจกรรมนิสิตภายในวันที่ 8 เม.ย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
77 ประชาสัมพันธ์มหากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559      ประชาสัมพันธ์มหากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
78 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"      ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
79 ขอเชิญนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ ICT เข้าร่วมประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3      ขอเชิญนิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ ICT เข้าร่วมประเมินรับรองคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับชั้นที่ 3 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
80 ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง      ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
81 แจ้งกำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2559      ขอให้บัณฑิตมาลงทะเบียนมารายงานตัวในวันแรก ก่อนเวลา 6.30 นะครับ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
82 แจ้งนัดวันให้นิสิตที่กู้ กยศ. รายเก่า รายใหม่ และ กรอ.คณะ ICT รหัส 57 และ 58 มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน      นิสิตตรวจสอบวันเวลา ที่ทางคณะกำหนดด้วย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
83 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต      ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
84 แจ้งการแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557      ให้บัณฑิตที่รับปริญญาตรวจสอบการแต่งการด้วยครับ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
85 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ      นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดตามด้านล่าง..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
86 ขอส่งประกาศ เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558      กองกิจการนิสิต ขอส่งประกาศ เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
87 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 5      กิองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองกิจการนิสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 5..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
88 ปะชาสัมพันธ์ส่งผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวพะเยา ประจำปี 2558      ขอความอนุเคราะห์ปะชาสัมพันธ์ส่งผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวพะเยา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-27 ธ.ค. 58..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
89 ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เตาเผาโบราณเวียงบัว      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เตาเผาโบราณเวียงบัว ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
90 เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะสำหรับถ่ายรูปยื่นสำเร็จการศึกษาและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558      เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะสำหรับถ่ายรูปยื่นสำเร็จการศึกษาและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
91 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
92 นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center พร้อมทั้งจัดประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพ่อของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
93 งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558      งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนสิ้นสุดการสอบ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
94 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวด Motorcycle Road Safety Videop Clip Contest 2015      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวด Motorcycle Road Safety Videop Clip Contest 2015..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
95 ประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
96 ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
97 แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะICT      ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง PKY5 อาคารเรียนรวม ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
98 ประกาศผลนิสิตคณะ ICT ที่ได้รับทุนการศึกษา 2558 ทุน 5%      นิสิตดูรายละเอียดตามประกาศ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
99 แจ้งนิสิตคณะ ICT กยศ.รหัส 55,56 มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 2/2558      ให้มาเซ็นที่ พี่นัทและพี่กิ๊ก ห้องสำนักงานคณะ ICT..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
100 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
101 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรืองเลิศล้ำถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร       กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรืองเลิศล้ำถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
102 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่นิสิตชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 หรือผู้ที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ และมิได้ศึกษาวิชาทหาร(รด.)      กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่นิสิตชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 หรือผู้ที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ และมิได้ศึกษาวิชาทหาร(รด.)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
103 แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุน 5% (ขาดแคลนทุนทรัพย์)      ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพญางำเมือง..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
104 แจ้งนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับเกียรติบัตรในวันไหว้ครู สำหรับพี่กิจกรรม คณะ ICT      ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
105 แจ้งด่วนนิสิตที่กู้ กยศคณะICT รหัส 56,57 มาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/2558      ให้นิสิตมาเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 กันยายน 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
106 รับสมัครทุนการศึกษา ปี 2558 (ทุน5%) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1      ให้นิสิตส่งใบสมัครในวันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
107 รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ปี 2558 สำหรับนิสิตชั้นปี 2 เป็นต้นไป      กำหนดส่งใบสมัคร ณ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต วันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
108 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2558      เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"ปี 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
109 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาปราชณ์ชาวบ้านครั้งที่ 2      ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
110 แจ้งนิสิต คณะICT ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระลึกรู้สึกใจ      ให้แจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
111 แจ้งด่วนนิสิต กยศ และ กรอ รหัส 55 มาเซ็นแบบยีนยันค่าเทอม 1/2558      ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
112 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
113 ประกาศย้ายงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการศึกษา (สถานที่ส่งเอกสารหรือคำร้อง)      ประกาศย้ายงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการศึกษา (สถานที่ส่งเอกสารหรือคำร้อง)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
114 หน่วยศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12       หน่วยศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
115 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษษในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศุูนย์สอบ (Supervisor)       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษษในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศุูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
116 บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์0 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา Panda Antivirus Thailand       บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์0 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา Panda Antivirus Thailand โดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ตัวเองอยากเห็นจาก Panda Antivirus ซึ่งผลงานที่ได้รับเลือกจากทีมงาน ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
117 สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants      สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ประจำปี 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
118 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
119 ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558      ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
120 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและนิทรรศการโครงงานนิสิตชั้นปี 4      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปี 4 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
121 ประชาสัมพันธ์และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ประชาสัมพันธ์และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
122 เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 4      เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 4..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
123 สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คุณวุฒิ 4 สาขาวิชา      สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คุณวุฒิ 4 สาขาวิชา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
124 ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม speexx ให้บุคลากรและนิสิต      ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม speexx ให้บุคลากรและนิสิต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
125 รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558      รายละเอียดดังเอกสารแนบ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
126 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558”      ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558”..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
127 แจ้งให้นิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร      แจ้งให้นิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
128 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
129 ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออนไลน์ one and Only ภายใต้โครงการ Discover Thainess เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออนไลน์ one and Only ภายใต้โครงการ Discover Thainess เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
130 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง โครงการเยาวนยุติธรรมทางปกครอง(ยยป.)รุ่นที่ 6ถึงรุ่นที่ 8      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง โครงการเยาวนยุติธรรมทางปกครอง(ยยป.)รุ่นที่ 6ถึงรุ่นที่ 8..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
132 ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา       ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
133