ข่าวสารคณะ

ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 445| Academic,Research|

 กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์มายังคณะ เพื่อดำเนินการเสนอรายชื่อนิสิตที่มีผลงาน 

เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

โดยทางคณะขอให้จัดส่งรายชื่อและผลงานมายัง งานกิจารนิสิตคณะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เพื่อที่ทางงานกิจการนิสิตคณะ จะได้รวบรวมและนำส่งกับทางมหาวิทยาลัยในวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารการสมัครมาพร้อมนี้ด้วย

 

 

เอกสารแนบ