ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 450| Academic,Research|

 ด้วยงานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการคัดเลือกและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ขอเรียนเชิญคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับมอบกียรติบัตรในงาน NCIT & InCIT 2018  สามารถส่งใบสมัครมาที่งานกิจการนิสิต ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

เเบบฟอร์มการสมัคร