ข่าวสารคณะ

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 241| Academic,Research|

ตามหนังสือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ที่ พย 0031/ว.9364 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

หน่วยพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงขอความร่วมมือมายังคณะ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562                                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ