ข่าวสารคณะ

ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 279| Academic,Research|

   บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4  ไม่จำกัดสาขาวิชา 

 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้