สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

image

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง

หัวหน้าสาขาวิชา

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายนคเรศ ชัยแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายวิสูตร แก่นเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวรตนพรรษ สุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

image

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์

ตำแหน่ง : ครู