Responsive image

คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ คณะ ICT

ข่าวกิจกรรม

เสียงสะท้อนจากนิสิต

     ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 สะท้อ.....

อ่านต่อ

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิช.....

อ่านต่อ

คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) .....

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ CUPT......

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งการด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - : แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งการด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร .....
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา - 10 ?.?. 2560, 10:46 : ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา.....
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย - 10 ?.?. 2560, 10:38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย.....
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60 - : ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....
รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....
รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 - : รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....
เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 - : เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3.....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งการด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - : แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งการด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร .....

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา - 10 ?.?. 2560, 10:46 : ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา.....

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย - 10 ?.?. 2560, 10:38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย.....

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60 - : ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....

ข่าวสารวิจัย

-------- ยังไม่มีข่าวสาร --------

อ่านข่าวอื่น ๆ »


Admin »