Responsive image

คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ คณะ ICT
ITPERegister60_banner

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการ.....

อ่านต่อ

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป.....

อ่านต่อ

Automated Test บน Robot Framework

     ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ.....

อ่านต่อ

อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" เพื่อให้นักเรียนได.....

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 - 10 ??.?. 2561, 10:49 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5.....
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 - 6 ?.?. 2560, 14:59 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2.....
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 - 6 ?.?. 2560, 14:56 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561.....
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา - 10 ?.?. 2560, 10:46 : ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา.....
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย - 10 ?.?. 2560, 10:38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย.....
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60 - : ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....
รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 - 10 ??.?. 2561, 10:49 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5.....

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 - 6 ?.?. 2560, 14:59 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2.....

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 - 6 ?.?. 2560, 14:56 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561.....

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา - 10 ?.?. 2560, 10:46 : ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา.....

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย - 10 ?.?. 2560, 10:38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย.....


Admin »