Responsive image

ลำดับที่ เรื่อง วันเวลาที่ประกาศ ####
ลำดับที่ เรื่อง วันเวลาที่ประกาศ ####
1 การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2559 18 มีนาคม 2559
2 ประกาศเรื่อง เสื้อปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2556
ลำดับที่ เรื่อง วันเวลาที่ประกาศ ####
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัสโครงการ 6101007 ประจำปีงบประมาณ 2561 18:15 น. 24 ส.ค. 2561
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 18:15 น. 24 ส.ค. 2561
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 18:14 น. 24 ส.ค. 2561
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ 18:14 น. 24 ส.ค. 2561
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐานและการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 18:14 น. 24 ส.ค. 2561
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 18:14 น. 24 ส.ค. 2561
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญคณะ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 18:14 น. 24 ส.ค. 2561
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาจากนักปราชญ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 4) 18:13 น. 24 ส.ค. 2561
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 18:13 น. 24 ส.ค. 2561
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18:13 น. 24 ส.ค. 2561
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18:13 น. 24 ส.ค. 2561
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬา ICT สัมพันธ์ 18:12 น. 24 ส.ค. 2561
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รหัสโครงการ ทก 6001001 18:12 น. 24 ส.ค. 2561
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 18:12 น. 24 ส.ค. 2561
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบัณฑิตสัมพันธ์ รหัสโครงการ ทก 6001007 ประจำปีงบประมาณ 2560 18:12 น. 24 ส.ค. 2561
16 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งการดำเนินโครงการบัณฑิสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 16:16 น. 22 ส.ค. 2561
17 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 งบ2561 16:16 น. 22 ส.ค. 2561
18 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2560 16:16 น. 22 ส.ค. 2561
19 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาวภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้โครงการแม่กาโมเดลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 16:15 น. 22 ส.ค. 2561
20 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 16:15 น. 22 ส.ค. 2561
21 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2560 16:15 น. 22 ส.ค. 2561
22 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต 2560 16:07 น. 22 ส.ค. 2561
23 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 2560 16:07 น. 22 ส.ค. 2561
24 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีงบประมาณ 2561 16:07 น. 22 ส.ค. 2561
25 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รหัสโครงการ ทก 6101001 16:07 น. 22 ส.ค. 2561
26 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒ 16:06 น. 22 ส.ค. 2561
27 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ปีงบ 16:06 น. 22 ส.ค. 2561
28 คำสั่งคณะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ปี2560 16:06 น. 22 ส.ค. 2561
29 คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 16:05 น. 22 ส.ค. 2561
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 16:00 น. 22 ส.ค. 2561
31 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 16:11 น. 22 ส.ค. 2561
ลำดับที่ เรื่อง วันเวลาที่ประกาศ ####
1 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 40(1/2559) 18:07 น. 24 ส.ค. 2561
2 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 37(1/2559) 18:07 น. 24 ส.ค. 2561
3 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 41(2/2559) 18:07 น. 24 ส.ค. 2561
4 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 38(2/2559) 18:07 น. 24 ส.ค. 2561
5 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 42(3/2559) 18:06 น. 24 ส.ค. 2561
6 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 39(3/2559) 18:06 น. 24 ส.ค. 2561
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 43(4/2559) 18:06 น. 24 ส.ค. 2561
8 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 40(4/2559) 18:06 น. 24 ส.ค. 2561
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 44(5/2559) 18:05 น. 24 ส.ค. 2561
10 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 41(5/2559) 18:05 น. 24 ส.ค. 2561
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 45(6/2559) 18:05 น. 24 ส.ค. 2561
12 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 42(6/2559) 18:04 น. 24 ส.ค. 2561
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 46(7/2559) 18:04 น. 24 ส.ค. 2561
14 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 43(7/2559) 18:04 น. 24 ส.ค. 2561
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 47(8/2559) 18:04 น. 24 ส.ค. 2561
16 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 44(8/2559) 18:03 น. 24 ส.ค. 2561
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 48(9/2559) 18:03 น. 24 ส.ค. 2561
18 คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 45(9/2559) 18:02 น. 24 ส.ค. 2561
19 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 59(4/2561) 16:19 น. 23 ส.ค. 2561
20 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 62(4/2561) 16:19 น. 23 ส.ค. 2561
21 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 60(5/2561) 16:18 น. 23 ส.ค. 2561
22 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 63(5/2561) 16:18 น. 23 ส.ค. 2561
23 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57(2/2561) 16:18 น. 23 ส.ค. 2561
24 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 60(2/2561) 16:18 น. 23 ส.ค. 2561
25 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 58(3/2561) 16:17 น. 23 ส.ค. 2561
26 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 61(3/2561) 16:17 น. 23 ส.ค. 2561
27 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56(1/2561) 16:17 น. 23 ส.ค. 2561
28 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 59(1/2561) 16:17 น. 23 ส.ค. 2561
29 รายงานการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 46(1/2560) 16:07 น. 23 ส.ค. 2561
30 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 49(1/2560) 16:07 น. 23 ส.ค. 2561
31 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 50(5/2560) 16:07 น. 23 ส.ค. 2561
32 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 53(5/2560) 16:06 น. 23 ส.ค. 2561
33 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 53(8/2560) 16:06 น. 23 ส.ค. 2561
34 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56(8/2560) 16:06 น. 23 ส.ค. 2561
35 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 51(6/2560) 16:05 น. 23 ส.ค. 2561
36 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 54(6/2560) 16:05 น. 23 ส.ค. 2561
37 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 52(7/2560) 16:05 น. 23 ส.ค. 2561
38 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 55(7/2560) 16:05 น. 23 ส.ค. 2561
39 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 54(9/2560) 16:04 น. 23 ส.ค. 2561
40 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57(9/2560) 16:04 น. 23 ส.ค. 2561
41 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 55(10/2560) 16:03 น. 23 ส.ค. 2561
42 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 58(10/2560) 16:03 น. 23 ส.ค. 2561
43 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 47(2/2560) 16:02 น. 23 ส.ค. 2561
44 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 50(2/2560) 16:02 น. 23 ส.ค. 2561
45 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 49(4/2560) 16:01 น. 23 ส.ค. 2561
46 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 52(4/2560) 15:59 น. 23 ส.ค. 2561
47 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 48(3/2560) 16:26 น. 22 ส.ค. 2561
48 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 51(3/2560) 16:24 น. 22 ส.ค. 2561
ลำดับที่ เรื่อง วันเวลาที่ประกาศ ####