Responsive image

โครงสร้างองค์กร


            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 9 สาขาวิชา 1 ศูนย์และ 1 สำนักงานคณะ ดังแผนภาพต่อไปนี้

Responsive image