Responsive image

สำนักงานเลขานุการคณะ


140x140

นางโกลัญญา ตายะ

หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 2322

งานธุรการ

140x140

นายรณชัย ทิพย์มณฑา

ตำแหน่ง : บุคลากร
โทร. 2320

งานวิชาการ

160x160

นางสาวนภัทร ไชยมงคล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2323
160x160

นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2324
140x140

นายกิตติคุณ นุผัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2323
140x140

นางสาว กิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2360

งานกิจการนิสิต

140x140

นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2326
140x140

นางสาวเกศินี อัตถะกาศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 2325

งานการเงินและพัสดุ

140x140

ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เตชะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทร. 2318
140x140

นางสาว นภัสวรรณ คำอิสสระ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทร. 2318
140x140

นางสาวสุธิดา เดชะตา

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร. 2321

งานนโยบายและแผน

140x140

นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2329

งานปฏิบัติการ

140x140

นางสาวประนอม เครือวัลย์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

160x160

นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 2319
140x140

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทร. 2327
140x140

นายภานุวัฒน์ โลมากุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 2317
140x140

นายวรินทร ซอกหอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 2319
140x140

นางสุวิมล นามจิต

ตำแหน่ง : พนักงานเดินเอกสาร
โทร. 2273
140x140

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 2320
140x140

นางสาวพัชราพรรณ ทองคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 2322
140x140

นางศิรินทรา บุญมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 2319