Responsive image

บุคลากรสาขาวิชา
อาจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


160x160

นายดวิษ แสนโภชน์

หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -

อาจารย์

160x160

นายณัฐพล หาญสมุทร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Homepage : -
160x160

นางสาวเมธยา ราชคมน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Homepage : -
160x160

นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Homepage : -