Responsive image

9 ส.ค. 2561, 15:12 น.

 กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์มายังคณะ เพื่อดำเนินการเสนอรายชื่อนิสิตที่มีผลงาน 

เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

โดยทางคณะขอให้จัดส่งรายชื่อและผลงานมายัง งานกิจารนิสิตคณะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เพื่อที่ทางงานกิจการนิสิตคณะ จะได้รวบรวมและนำส่งกับทางมหาวิทยาลัยในวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารการสมัครมาพร้อมนี้ด้วย

 

 

เอกสารแนบ

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 347 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au