Responsive image

ข่าวกิจกรรม : รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔


14 ม.ค. 2562, 14:05 น.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนรับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด “โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยหรือ TESA Top Gun Rally (TGR)” ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) ประจำปี พ.ศ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและผู้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในประเทศไทย โดยจะมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 25-30 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 188 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr