Responsive image

ข่าวกิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562


1 พ.ค. 2562, 14:39 น.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ ห้อง UB 004 (PY 1018) อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่งรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและวิธีการหางานทำ ทราบขั้นตอนการสมัครงานในองค์กรและบริษัทต่างๆ ให้นิสิตได้พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน มีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆในตลาดแรงงานปัจจุบัน แนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา

ซึ่งภายในโครงการ มีการบรรยายประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “ การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานและเริ่มงาน” จากนั้นได้มีการจัดทำพิธีแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 102 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr