Responsive image

ข่าวกิจกรรม : ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา


2 พ.ค. 2562, 10:17 น.

  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระเดิม) ได้ส่งมอบงานให้แก่ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระใหม่) โดยมีคณะผู้บริหารในวาระเดิมและวาระใหม่ ตลอดจนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว การส่งมอบงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการรับส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557 และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประสานต่อเนื่องของการทำงานระหว่างกัน อันจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ

 

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 152 ครั้ง
ข่าวโดย : warintorn.so1